Bernie Ecclestone, a Vettel i Horner

Karol z CyrkF1

4 stycznia 2013