Liberty Media blisko kupna F1

Karol z CyrkF1

25 sierpnia 2016